povinne zmluvne poistenie auta, pzp, povinné zmluvné poistenie, povinne zmluvne poistenie, poistenie vozidla, online poistenie, lacné poistenie, poisťovňa Allianz, AXA poisťovňa, Komunálna poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, Generali poisťovňa, Wustenrot poisťovňa, Groupama poisťovňa, Uniqa poisťovňa

 

Povinné zmluvné poistenie auta– čo by ste mali vedieť:

 • Čo je to povinné zmluvné poistenie?

  Známe tiež ako zákonné poistenie PZP, ktoré má zo zákona povinnosť uzatvoriť držiteľ každého motorového vozidla zaradeného v evidencií motorových vozidiel na území SR. Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte prevádzkou motorového vozidla na majetku a živote iných.
 • Ktorý doklad preukazuje platnosť poistenia

  Biela karta /potvrdenie o poistení/ - je osvedčenie, ktoré potvrdzuje povinné zmluvné poistenie a jeho vznik. Potvrdzuje zmluvné poistenie auta pre územie SR. Zelená karta je medzinárodný doklad, ktorým vodič vozidla v cudzom štáte preukazuje platnosť poistenia auta na území navštívenej krajiny. Zelená karta musí byť podpísaná poistníkom. Zelenú kartu dostane poistník spolu s potvrdením o poistení priamo od poisťovne.
 • Prečo povinné zmluvné poistenie online?

  Dohodnutie podmienok poistenia, ktoré pozostáva z vyplnenia príslušných formulárov cez web, netrvá dlhšie ako 5 minút. Pri vybraných poisťovniach je dokonca možné okamžité online povinné zmluvné poistenie auta vrátane zaplatenia poistného z nášho web portálu prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva Vašej banky.
 • Povinné zmluvné poistenie auta a bonusy a zľavy

  Pri výpočte poistného zohľadňujeme všetky špecifické okolnosti. To umožňuje zistiť optimálne povinné zmluvné poistenie a použiť maximálne zľavy a bonusy od každej poisťovne. Povinné zmluvné poistenie auta tak môžete uzavrieť výrazne výhodnejšie mnohokrát až so zľavou viac ako 70%.
 • Povinné zmluvné poistenie - limit poistenia auta

  Limit poistného plnenia pre povinné zmluvné poistenie je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne. Výška limitu pre povinné zmluvné poistenie auta je individuálna a je na Vašom rozhodnutí, akú si zvolíte. Na Slovenskom poistnom trhu sú poisťovne, ktoré ponúkajú limity krytia poistenia auta až do 100 miliónov SKK/3,319 milióna EUR. Dojednanie vyššieho limitu povinného zmluvného poistenia je často otázkou iba pár sto korún. Vždy však záleží na tom, aby ste sa Vy za volantom a na cestách cítili bezpečne.
 • Povinné zmluvné poistenie a jeho vypovedanie

  Výpoveď musí byť podpísaná poistníkom a doručená v písomnej forme do Vašej súčasnej poisťovne najneskôr v posledný deň pred začatím plynutia šesťtýždňovej lehoty. Výpoveď zmluvy Vám môžeme vystaviť súčasne s ON-LINE uzatvorením PZP, pokiaľ si vyberiete danú možnosť priamo na našej stránke. Priložený formulár Vám pomôže napísať výpoveď poistnej zmluvy tak, aby bola akceptovateľná pre všetky poisťovne.
 • Kedy sa rozhodnúť pre povinné zmluvné poistenie

  O poistení je dobre uvažovať ešte pred kúpou automobilu. Klient by si mal sám zvážiť, proti ktorým rizikám dá svoj automobil poistiť. Rozhodovať by sa mal podľa toho kde býva, aké má možnosti parkovania, ako často jazdí do zahraničia a pod. Neodporúčame výber len podľa výšky poistného. Povinné zmluvné poistenie je nutnou súčasťou života každého vodiča.
 • Povinné zmluvné poistenie a poistník

  Poistník - je ten, kto uzavrel s poisťovňou zmluvu na povinné zmluvné poistenie. Držiteľ vozidla je osoba zapísaná v dokladoch vozidla, teda v technickom preukaze auta. Najčastejšie je držiteľ iný ako vlastník v prípadoch finančného a operatívného lízingu. Práve parametre držiteľa (vek, počet najazdených km, bezškodový priebeh...) rozhodujú o výške poistného na povinné zmluvné poistenie auta. Vlastníkom vozidla je osoba, ktorej majetkom je vozidlo. Vo väčšine prípadoch sa zhoduje s držiteľom a aj s osobou, ktorá uzatvára povinné zmluvné poistenie.
 • Aké poistné krytie poskytuje povinné zmluvné poistenie?

  Povinné zmluvné poistenie auta kryje škodu spôsobenú na zdraví, náklady vzniknuté pri usmrtení, škody na veciach, ušlý zisk, náklady právneho zastúpenia poškodeného a náhradu nákladov. Teda náklady, ktoré v súvislosti s dopravnou nehodou vznikli inej osobe. Poisťovňa koná v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona. Pre povinné zmluvné poistenie – PZP zákon stanovuje minimálnu čiastku 700 tis. Eur/21,088 mil. Skk pre krytie škôdy na majtetku a 2,5 mil. Eur/75,315 mil.Skk pre krytie škôd na majetku. Každá poisťovňa musí kryť minimálne túto sumu v prípade škôd na zdraví resp. majetku každého poškodeného. Navýšenie poistného krytia pre poistenie je možné. Vyššie poistné krytie napríklad ponúka AXA poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, Komunálna poisťovňa, Generali Slovensko poisťovňa, Allianz Slovenská poisťovňa. Vychádza však z individuálneho rozhodnutia pri uzatvorení poistenia auta na povinné zmluvné poistenie auta pre zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla.
 • Povinné zmluvné poistenie - PZP a jeho platnosť?

  Začiatok poistenia je deň uvedený na poistnej zmluve na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zadávate ho počas výpočtu poistného. Je nutné tiež najneskôr v deň začiatku poistenia zaplatiť prvú splátku poistného. Poistná ochrana PZP (povinné zmluvné poistenie) vozidla začína momentom Vášho podpisu poistnej zmluvy alebo zaplatením prvého poistného. Záleží od konkrétnej poisťovne. Odporúčame však najneskôr v deň začiatku poistenia zaplatiť prvú splátku poistného. Vyhnete sa tak prípadným komplikáciám pri poistnom plnení pokiaľ by došlo k poistnej udalosti pred zaplatením poistného.
 • Povinné zmluvné poistenie auta - platenie poistného

  Poistné odporúčame zaplatiť najneskôr v deň začiatku poistenia auta. Poistné pre povinné zmluvné poistenie môžete zaplatiť z nášho web portálu prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva Vašej banky. K dispozícii je tiež služba Tatrabanky – Tatrapay. Ide platobný kanál pre online platby, ktorý garantuje správne zaplatenie poistného Vášho poistenia. Poistné platíte vždy výhradne v prospech účtu, vlastníkom ktorého je konkrétna poisťovňa. Ako variabilný symbol použite vždy pridelené číslo návrhu poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia. Inak Vaša platba nebude priradená na vašenie poistenie.
 • Kde si možno overiť PZP - povinné zmluvné poistenie PZP - auta?

  V prípade zániku poistnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie z dôvodu nezaplatenia poistného je držiteľ/majiteľ vozidla povinný uzavrieť povinné zmluvné poistenie na zvyšok poistného obdobia v tej istej poisťovni, v ktorej poistenie zaniklo pre neplatenie. Platnosť svojej zmluvy si môžete skontrolovať kliknutím na nasledujúci odkaz: www.skp.sk Do kolónky PZP - Poistenie ku dňu zadajte dnešný dátum. Povinné zmluvné poistenie - PZP, ktoré si uzatvoríte u nás musí ešte prejsť spracovaním v danej poisťovni – dobu spracovania a nasledné kroky poisťovne žial nevieme ovplyvniť. V centrálnej evidencii sa Vaša zmluva a povinné zmluvné poistenie auta objaví až po spracovaní v poisťovni.

Aktuálne novinky a podmienky pre povinné zmluvné poistenie

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

  Poisťovňa Allianz poskytuje svojim klientom bonus až do výšky 55%. Ponúka rôzne poistné programy (Basic, Standard, Optimal) pre povinné zmluvné poistenie Nekategorizuje poistníkov na škodových a bezškodových. Bezškodový priebeh zohľadňuje priamo v sadzbe poistného zvýhodnením. Poisťovňa ponúka nasledovné zľavy:
  vernostnú do výšky 10% až 50%;
  rodinnú zľavu na druhé a ďalšie vozidlá v domácnosti
  zľavu do výšky 15% za spoluúčasť
  5% pre poistencov VšZP
  7% pri uzatvorení poistenia auta cez internet
  Poisťovňa poskytuje aj kvalitné asistenčné služby Modial Assistance za príplatok
 • AXA pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko

  Poisťovňa AXA je na trhu nová. Na povinné zmluvné poistenie ponúka bonus vo výške 50% za bezškodový priebeh. Poskytuje aj havarijné poistenie auta už od jedného mesiaca a ponúka vysoké limity krytia. Vozidlá člení prehľadne podľa výkonu a motoristom ponúka výhodné pripoistenia (skiel, batožiny, právnej asistencie, úrazov, telefonickú službu právnych informácii a administratívno-právnu asistenciu). Základné asistenčné služby pre motoristov sú v cene poistenia. Poisťovňa ponúka pre poistenie auta polročné a štvrťročné splátky poistného bez navýšenia. Pre klientov zabezpečuje on-line prístup k ich poistnej zmluve a poskytuje zľavu za platby inkasom.
 • Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

  Poisťovňa Generali poskytuje pre povinné zmluvné poistenie nižšie i vysoké limity plnenia, poistenie auta na technický aj kalendárny rok a nasledovné zľavy a bonusy:
  bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60%
  zľavu 15% rodičom dieťaťa do 14 rokov (aj starým rodičom, tehotným ženám alebo ich manželom)
  zľavu až 33,19 € (1000 Sk) vodičom, ak jazdia len na území SR a ČR
  akciu 182,57€ (5500 Sk) pre vozidlá s objemom 1800-2500 cm3 a akciu 282.15€ (8500 Sk) pre vozidlá nad 2500 cm3
  priznáva tiež mimoriadnu zľavu vodičom, ktorých vozidlo je staršie ako 15 rokov
 • Groupama Poisťovňa, a.s.

  Poisťovňa Groupama (predtým OTP Garancia poisťovňa, a.s.) poskytuje na poistenie auta zľavu do výšky 50% za bezškodový priebeh, taktiež dôchodcom nad 70 rokov a osobám so zdravotným postihnutím. Udeľuje 10%-nú zľavu na povinné zmluvné poistenie vodičom, ktorí majú v Groupama poisťovni uzavreté aj iné poistenie alebo majú produkt v OTP Banke. Za poistenie auta cez internet poskytuje dodatočnú 15%-nú zľavu.
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

  Komunálna poisťovňa umožňuje získať celkovú zľavu (za ročnú platbu, iné poistenie, bonus, obchodnú zľavu) až do výšky 75%. Dodatočnú zľavu vo výške 50% môže za poistenie auta získať dôchodca nad 70 rokov. Poisťovňa ponúka voľné poistné krytie pre PZP až do výšky 2.mil. eur ( 60,252 mil. Sk). Povinné zmluvné poistenie automaticky kryje škody na vozidle spôsobené živelnou udalosťou. Obsahuje tiež poistenie úrazu vodiča a členov posádky na 3 320 eur (100 000 Sk)
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

  Poisťovňa Kooperativa ponúka voliteľné poistné krytie pre PZP (povinné zmluvné poistenie) až do výšky 4 mil. eur (120,5 mil. Sk), ktoré automaticky kryje prípady úrazu vodiča a členov posádky na 3 320 eur (100 000 Sk). V rámci poistenia auta je automatické krytie škôd v dôsledku živelnej udalosti na vozidle. Poisťovňa poskytuje nasledovné zľavy:
  50% dôchodcom nad 70 rokov
  60% bonus pri poistení na technický rok
  50% bonus pri poistení na kalendárny rok
  10% za iné poistenie a 3% za ročné platby
 • UNIQA poisťovňa, a.s.

  Poisťovňa Uniqa priznáva pre povinné zmluvné poistenie zľavu až 25% právnickým osobám, živnostníkom a fyzickým osobám nad 27 rokov. Ďalšiu zľavu 20% môžu získať dôchodcovia nad 70 rokov. Výška bonusu za bezškodový priebeh poistenia auta dosahuje 50%. PZP je možné dojednať plne elektronicky s okamžitým začiatkom.
 • UNION poisťovňa, a.s.

  UNION poisťovňa poskytuje garanciu odmeny vrátenia 10% z výsledného ročného poistného v prípade 10 mesiacov bez škody. Pre platenie poistného štrťročne alebo polročnej neuplatňuje žiadne navýšenie poistného.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

  Wüstenrot poisťovňa ponúka prehľadný a jednoduchý sadzobník povinného zmluvného poistenia. Zaviedla kategorizáciu podľa výkonu motora a nie podľa jeho objemu, vďaka čomu sa stalo toto poistenie pre mnohých výhodnejšie.
1. Základné údaje > 2. Bližšie údaje > 3. Kontaktné údaje > 4. Náhlad zmluvy > 5. Zaplatenie poistného
Objem motora v cm3
Výkon v kw
Použitie vozidla
Bezškodový priebeh
Okres
Forma poistníka
Profesia
Dátum narodenia
Pohlavie
Povinné zmluvné poistenie


VYPOČÍTAŤ POISTNÉ7  1  7  9  1  8  
Verzia : 11.12 build 150920112338